+372 5305 5000
Registreeri

Kasutustingimused


Tartu rattaringluse kasutustingimused alates 25.07.2019

1. Mõisted

 

Tartu rattaringlus on Tartu linna osutatav jalgrataste lühiajalise kasutamise teenus. 

 

Tartu Linnatransport on Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna hallatav asutus, kes osutab Tartu rattaringluse teenust.

 

Tartu Linnatranspordi kontaktandmed
E-post: info@ratas.tartu.ee
Telefon: +372 5305 5000 (E-R 7-20, L-P 11-19)
Veebileht: ratas.tartu.ee
Aadress: Raekoja plats 3, Tartu

 

2. Tartu rattaringluse teenuse kirjeldus

 

2.1.   Tartu rattaringluses on 250 tava- ja 500 elektrijalgratast. Talvisel perioodil on kasutatavad ainult tavajalgrattad.
2.2.  Tartu rattaringluses on 69 jalgrattaparklat ning 900 dokki. Jalgrattaparklate asukohad on nähtavad kaardilt.
2.3.  Tartu Linnatransport teeb kõik selleks, et osutada Tartu rattaringlust 365 päeval aastas, kuid ei garanteeri, et jalgrattad on alati kättesaadavad, kuna ilmastikutingimused või muud asjaolud võivad takistada Tartu rattaringluse teenuse osutamist. Tartu Linnatransport võib Tartu rattaringluse teenuse osutamise peatada eelkõige ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu kuni 5 kuuks aastas. Tartu Linnatransport ei võta vastutust Tartu rattaringluse lühiajalise katkestuse eest.
2.4. Tartu Linnatransport võib luua ajutisi jalgrattaparklaid või olemasolevate jalgrattaparklate asukohti muuta.
2.5. Tartu Linnatransport võib vajadusel ühepoolselt käesolevaid tingimusi muuta. Muudatuste korral esitatakse vastav info veebilehel ratas.tartu.ee. Jätkates Tartu rattaringluse kasutamist pärast tingimuste uuendamist, loetakse kasutaja uute tingimustega nõustunuks.
2.6. Kasutajatingimused on koostatud eesti, inglise ja vene keeles, vaidluste korral lähtutakse eestikeelsetest kasutajatingimustest.

 

3. Kasutajakonto 

 

3.1. Tartu rattaringluse kasutamiseks tuleb luua kasutajakonto veebilehel ratas.tartu.ee

või mobiilirakenduses Tartu Smart Bike.
3.2. Kasutajakonto saab luua vähemalt 14-aastane isik. Kasutajakonto loomisel kinnitab kasutaja, et ta on vähemalt 14-aastane.
3.3. Kasutajal on lubatud omada ühte rattaringluse kontot.
3.4. Kasutajakonto loomisel tuleb esitada kasutaja kohta järgmised andmed:
3.4.1. ees- ja perekonnanimi;
3.4.2. e-posti aadress;
3.4.3. telefoninumber;
3.4.4. elukoht;
3.4.5. vanus;
3.4.6. krediitkaardi andmed;
3.4.7. bussikaardi andmed (nt isikustatud ühiskaart, Tartu bussikaart, Tartu linna õpilaspilet, ISIC kaart), kui kasutaja soovib kasutada jalgratta dokist lahti lukustamiseks bussikaarti või perioodipiletina Tartu linna bussi perioodipiletit. 
3.5. Kasutaja peab kasutajakonto loomisel valima edasiseks kasutajakonto kasutamiseks parooli.
3.6. Kasutajakonto loomisel peab kasutaja nõustuma käesolevate Tartu rattaringluse kasutustingimustega. Jalgratta kasutuslepingule kohaldatakse lisaks käesolevatele tingimustele võlaõigusseadust, jalgrattaga liiklemisele liiklusseadust. Kasutaja kohustub järgima ka jalgrattaparklas asuval infotulbal olevaid reegleid ning jalgratta ekraani tekste ja jalgrattale paigaldatud kleebistel olevaid juhiseid ning veebilehel ratas.tartu.ee antud näpunäiteid jalgratta kasutamiseks.
3.7.  Kasutaja kohustub esitama kasutajakonto loomisel enda kohta tõesed ja täielikud andmed ning hoidma oma kasutajakonto andmeid Tartu rattaringluse kasutamise ajal ajakohastena. Kasutajakonto loomisel tuleb esitada kehtiva krediitkaardi andmed ning kasutaja kinnitab krediitkaardi andmete esitamisega, et ta on õigustatud nimetatud krediitkaarti kasutama. Kasutajakonto loomisel peab krediitkaardil olema vähemalt 1 euro.
3.8. Kasutaja kohustub hoidma kasutajakontole sisenemiseks vajalikku parooli saladuses. 
3.9.  Kasutaja on kohustatud teavitama Tartu Linnatransporti kasutajakonto kuritarvitamisest või parooli kolmandale isikule teatavaks saamisest.
3.10. Kasutaja on kohustatud bussikaardi kaotamisel kadunud bussikaardi kasutajakonto juurest eemaldama (deaktiveerima) esimesel võimalusel.
3.11. Kasutajakonto andmeid kasutab Tartu Linnatransport Tartu rattaringluse jalgrataste kasutamise võimaldamiseks ja sellega seonduvate muude vajalike toimingute tegemiseks. Isikuandmete töötlemise kohta on üksikasjalikum teave esitatud andmekaitsetingimustes, mis on kättesaadavad veebilehel ratas.tartu.ee/andmekaitsetingimused.
3.12. Tartu Linnatranspordil on õigus peatada kasutaja kasutajakonto, kui

3.12.1. ilmneb, et kasutaja on esitanud enda kohta valesid või mittetäielikke andmeid või ei ole muutunud andmeid ajakohastanud või
3.12.2. kasutaja ei ole tagastanud jalgratast või 
3.12.3. kasutajal on tekkinud võlgnevus Tartu rattaringluse teenuse kasutamisel või Tartu Linnatransport on kasutaja vastu esitatud leppetrahvi või kahjunõude, mis ei ole tasutud, või
3.12.4. kasutaja ei kasuta kasutajakontot eesmärgipäraselt (levitab selle kaudu sobimatut, halvustavat, keelatud vms sisu) või paneb toime muid tegusid, mis kahjustavad Tartu rattaringluse toimimist või
3.12.5. ilmnevad muud asjaolud, mis välistavad kasutaja poolt Tartu rattaringluse teenuse kasutamise (nt kasutaja on korduvalt rikkunud kasutajatingimusi).

3.13. Kasutajakonto ja Tartu rattaringluse kasutamine peatatakse kuni peatamise aluseks olevate asjaolude äralangemiseni või kuni kolmeks kuuks (p 3.12.4 ja 3.12.5). Kasutajakonto taasavamiseks peab kasutaja esitama kirjaliku avalduse.
3.14. Kasutajal on õigus nõuda kasutajakonto sulgemist, kui kasutaja ei soovi enam Tartu rattaringluse teenust kasutada.

 

4. Tartu Rattaringluse kasutamise tasu

 

4.1.  Jalgratta kasutustasu koosneb Tartu rattaringluse perioodipileti hinnast (p 4.2.) ja ühe sõidu eest makstavast kasutustasust (p 4.4.). Kehtiva Tartu linna bussi perioodipileti (tasuta sõidu õigus, 10, 30 või 90 päeva pilet) olemasolul ei ole vaja Tartu rattaringluse perioodipiletit osta.
4.2.  Tartu rattaringluse perioodipiletite hinnad on järgmised:

4.2.1. aastapilet 30 eurot;
4.2.2. nädalapilet 10 eurot;
4.2.3. päevapilet 5 eurot.

4.3.  Tartu rattaringluse perioodipileti kehtivusaeg algab perioodipileti ostmise hetkel.
4.4. Ühe sõidu hind Tartu rattaringluse perioodipileti või Tartu linna bussi perioodipileti olemasolul on järgmine:

4.4.1. esimene tund (kuni 60 minutit) tasuta;
4.4.2. kaks tundi (kuni 120 minutit) 1 euro;
4.4.3. kolm tundi (kuni 180 minutit) 2 eurot;
4.4.4. neli tundi (kuni 240 minutit) 3 eurot;
4.4.5. viis tundi (kuni 300 minutit) 4 eurot.

4.5.  Kui jalgratas tagastatakse kasutusperioodi algusest rohkem kui viie tunni (rohkem kui 300 minuti) möödumisel, tuleb tasuda hilinemistasu 80 eurot.
4.6. Kasutustasu võetakse kasutajakontoga seotud krediitkaardilt jalgratta tagastamisel järgmiselt:

4.6.1. kui jalgratas tagastatakse enne 61. minutit, kasutustasu ei võeta;
4.6.2. kui jalgratas tagastatakse vahemikus 61 - 120 minutini, võetakse kasutustasu 1 euro;
4.6.3. kui jalgratas tagastatakse vahemikus 121 - 180 minutini, võetakse kasutustasu 2 eurot;
4.6.4. kui jalgratas tagastatakse vahemikus 181 – 240 minutini, võetakse kasutustasu 3 eurot;
4.6.5. kui jalgratas tagastatakse vahemikus 241 - 301 minutini, võetakse kasutustasu 4 eurot.

4.7.  Hilinemistasu võetakse kasutaja kasutajakontoga seotud krediitkaardilt, kui jalgratast ei ole tagastatud 301 minuti möödumisel kasutusperioodi algusest. 
4.8.  Kui kasutustasu või hilinemistasu ei ole võimalik krediitkaardilt maha võtta, nõutakse  kasutus- või hilinemistasu kasutajalt sisse muul viisil.

 

5. Tartu rattaringluse kasutamine

 

5.1. Tartu rattaringluse jalgratast on lubatud kasutada kuni viis tundi järjest (kuni 300 minutit).
5.2. Kasutusperioodi arvestatakse tunni täpsusega, arvesse läheb iga alustatud tund.
5.3. Kasutaja kohustub tagama, et tema kasutajakontoga seotud krediitkaardil on jalgratta kasutamise ajale vastava tasu ulatuses raha. Kui kasutajakontoga seotud krediitkaardil raha ei ole, võib jalgrattast kasutada korraga kuni 60 minutit.
5.4.  Jalgratta kasutusperiood algab hetkest, mil jalgratas võetakse jalgrattaparklas dokist või virtuaalsest dokist lahti ning lõpeb hetkel, mil jalgratas loetakse süsteemi poolt tagastatuks jalgrattaparkla dokki või virtuaalsesse dokki. Jalgratast saab dokist lahti lukustada mobiilirakenduse või bussikaardiga.
5.5. Kasutaja kohustub ajutise peatuse korral (ilma soovita jalgratta kasutusperioodi lõpetada) jalgratta lukustama kohta, kus jalgratta ajutine parkimine on lubatud, vastavalt punktile 5.7.
5.6.  Jalgratta tagastamiseks kohustub kasutaja lukustama selle vabalt valitud jalgrattaparklas dokki ning veenduma, et jalgratas lukustub dokis ja jalgratta ekraanile ilmub sõidu lõppu kinnitav märge. Kui kõik jalgrattaparkla dokid on hõivatud, kohustub kasutaja lukustama jalgratta lisaluku abil virtuaalsesse dokki ning peab veenduma, et jalgratta ekraanile ilmub sõidu lõppu kinnitav märge.
5.7. Jalgratta lisalukuga lukustamisel tuleb luku tross panna vasakult läbi esiratta või ümber piisavalt tugeva maapinnaga ühendatud kinnituse ja lukustada esiratas paremalt poolt selleks kleebisega tähistatud lukustuskohas.
5.8. Kasutaja ei tohi jalgrattast oma lukuga lukustada. Jalgratta lukustamiseks tohib kasutada ainult selleks ettenähtud lisalukku. 
5.9. Kasutaja ei tohi jalgratast endale reserveerida ega teha muid tegevusi, mis on käsitletavad jalgratta endale või teisele isikule reserveerimisena (nt istuda jalgrattaparklas rattal).
5.10. Kui jalgratast ei ole tehnilistel või muudel põhjustel (nt kasutajal on tekkinud tervisekahjustus) võimalik tagastada jalgrattaparkla dokki ega virtuaalsesse dokki, kohustub kasutaja Tartu Linnatransporti informeerima ratta asukohast ning lukustama jalgratta lisalukuga vastavalt punktile 5.7. Sõidu lõppemise ajaks loetakse informeerimise aeg. 
5.11. Kui jalgratas tagastatakse jalgrattaparklasse tühjaks sõidetud akuga (st jalgratta ekraan on kustunud), tuleb jalgratta tagastamisest teavitada Tartu Linnatransporti täpsustades millisesse jalgrattaparklasse jalgratas tagastati. Sõidu lõppemise ajaks loetakse informeerimise aeg.
5.12.  Kasutaja võib pärast jalgratta tagastamist sama või uue jalgratta dokist lahti võtta, sel juhul algab uus kasutusperiood.
5.13. Kasutaja ei tohi anda jalgratast ega bussikaarti teise isiku kasutusse.
5.14.  Kasutaja kohustub täitma jalgratta kasutamisel liiklusseadust.
5.15.  14- ja 15-aastane kasutaja kohustub jalgratta kasutamisel kandma jalgratturikiivrit ja tal peab olema jalgratta juhtimisõigus.
5.16.  Ühe jalgrattaga tohib samaaegselt sõita ainult üks isik, jalgrattaga ei tohi transportida teisi isikuid ja loomi jm.
5.17. Jalgratta esikorvi ei tohi panna raskusi, mis ületavad korvi maksimaalset kandevõimet (korvi maksimaalne kandevõime on 20 kg), või sõitu takistavaid ja nähtavust piiravaid esemeid. 
5.18. Jalgratast ei tohi lammutada ega selle küljest detaile ära võtta. Lubatud on üksnes istme kõrguse reguleerimine.
5.19. Jalgratast ei tohi kasutada ilmastikutingimustes, mis muudavad jalgratta käitamise ohtlikuks.
5.20. Jalgratast ei tohi kasutada liiklemiseks põldudel, maastikel, treppidel, rampidel, randades jms tingimustes ega muudel eesmärkidel, mis ei ole tavapäraseks sõitmise vajalik (nt ei tohi jalgrattaga teha trikke) ega kasutada jalgratast võidusõiduks.
5.21. Jalgratast ei tohi kasutada ettevõtluseks (nt sooja toidu vedu või postipakkide vedu teenusena).
5.22. Kasutaja kohustub enne jalgratta kasutamist kontrollima rehvide rõhku, rataste kinnitusi, pidurite ja tulede töökorda, istme, pedaalide ja korvi kinnistuste töökorda, raami seisundit ning muude kahjustuste puudumist.
5.23. Kasutaja ei tohi sõita jalgrattaga, millel ta märkab mõnda punktis 5.22 nimetatud või muud probleemi või viga. Kasutaja kohustub viivitamatult teavitama Tartu Linnatransporti kõigist jalgrattal ilmnenud probleemidest või vigadest.
5.24. Kasutaja kohustub hindama jalgratta aku laetust ja enda kavandatava sõidu pikkust ning arvestama, et jalgratas tuleb tagastada esimesel võimalusel jalgrattaparklasse, kui jalgratta ekraanile ilmub aku tühjenemise hoiatus. Jalgrattaga ei tohi sõita aku lõpliku tühjenemiseni.
5.25. Kasutaja kohustub Tartu Linnatranspordile viivitamata teatama jalgratta kadumisest, vandalismist või kasutamise ajal saadud vigastustest, sh liiklusõnnetusest. 
5.26. Kasutaja kohustub viivitamata teatama häirekeskusele jalgrattaga juhtunud liiklusõnnetusest, milles on inimene saanud vigastada või ei ole saavutatud kokkulepet varalise kahju tekkimise vastutuse küsimuses.
5.27. Kasutaja kohustub Tartu Linnatranspordi nõudmisel jalgratta esimesel võimalusel tagastama.
5.28. Jalgratta dokist lahti võtmisega kinnitab kasutaja, et ta
5.28.1. on käesolevatest kasutajatingimustest aru saanud ja kohustub neid täitma;
5.28.2. tunneb liiklusseadust jalgrattaga sõitmiseks piisavas ulatuses;
5.28.3. on füüsiliselt võimeline jalgrattaga ohutult sõitma;
5.28.4. oskab jalgratast juhtida ja on kursis jalgratta toimimisega;
5.28.5. on teadlik, et jalgrattaga õnnetusse sattumisel võib kaasneda vigastusi;
5.28.6. võtab jalgratta kasutamise eest täieliku vastutuse ja riskid juhtuda võivate õnnetuste ja vigastuste eest;
5.28.7. on teadlik, et jalgrattal võib ilmneda rike isegi siis, kui jalgratas on korralikult hooldatud ja et selline rike võib põhjustada vigastusi;
5.28.8. on teadlik, et jalgrattad ei ole Tartu Linnatranspordi poolt kindlustatud.
5.29. Kasutaja vastutab jalgratta tähtaegse ja vigastuseta ning samas koosseisus tagastamise eest ning kohustub hüvitama tema süül Tartu Linnatranspordile ja kolmandale isikule jalgratta kasutamisel või kasutajatingimuste rikkumisel tekkinud kahju.

6. Tartu rattaringluse kasutamisega seotud leppetrahvid

6.1. Käesolevate kasutajatingimuste rikkumisel rakendatakse leppetrahvi 100 eurot iga rikkumise eest järgmistelt:

6.1.1. kasutaja kasutajakonto andmed on valed, mittetäielikud või aegunud;
6.1.2. kasutaja on loonud rohkem kui ühe rattaringluse konto;
6.1.3. kasutaja ei ole lukustanud jalgratast nõuetekohaselt;
6.1.4. kasutaja on parkinud või jätnud jalgratta kohta, kus see ei ole lubatud;
6.1.5. kasutaja on lukustanud jalgratta oma lukuga või reserveerinud selle teistele kättesaamatult endale või teisele isikule;
6.1.6. kasutaja on jalgratta aku tühjaks sõitnud;
6.1.7. kasutaja on andnud jalgratta või bussikaardi teise isiku kasutada;
6.1.8. kasutaja on transportinud jalgrattaga teist isikut või looma või on ühe jalgrattaga sõitnud korraga mitu isikut;
6.1.9. kasutaja on pannud jalgratta esikorvi lubamatuid esemeid;
6.1.10. kasutaja on jalgrattaga sõitnud lubamatutes kohtades või viisil või kasutanud jalgrattast ettevõtluseks.

6.2. Leppetrahvi määramisel võetakse leppetrahv kasutaja kasutajakontoga seotud krediitkaardilt.
6.3. Kui leppetrahvi ei ole võimalik krediitkaardilt maha võtta, nõutakse leppetrahv kasutajalt sisse muul viisil.

7. Tartu rattaringluse kasutamisel tekitatud kahju sissenõudmine

7.1. Kasutaja kohustub hüvitama Tartu Linnatranspordile jalgratta hävimise, kaotsimineku, jalgrattale kasutamise ajal või kasutajatingimuste muu rikkumise tõttu tekitatud kahju. Kahju suurus määratakse Tartu Linnatranspordi kehtestatud hinnakirja alusel. Hinnakiri on leitav veebilehelt ratas.tartu.ee.
7.2. Lisaks jalgrattale tekkinud kahjule kohustub kasutaja hüvitama Tartu Linnatranspordile saamata jäänud tulu ning muu tekkinud kahju (jalgratta otsimise ja transportimise kulu, kahjunõude menetlemise kulu jms). Kahju suurus määratakse Tartu Linnatranspordi kehtestatud hinnakirja alusel. Hinnakiri on leitav veebilehelt ratas.tartu.ee.
7.3. Kasutaja kohustub hüvitama Tartu Linnatranspordile kasutajakonto lubamatust kasutamisest tekitatud kahju, kahju suurus määratakse reaalselt tekitatud kahju alusel.
7.4. Kui jalgratast ei ole tagastatud 24 tunni möödumisel kasutusperioodi algusest, loetakse ratas kadunuks. Jalgratta tagastamisel või leidmisel hinnatakse sellele tekkinud kahjusid ning kasutaja peab hüvitama tekkinud kahjud vastavalt punktidele 7.1. ja 7.2. 
7.5. Kahjunõudena määratud summa võetakse kasutaja kasutajakontoga seotud krediitkaardilt.
7.6. Kui kahjunõudena määratud summat ei ole võimalik krediitkaardilt maha võtta, esitatakse kasutajale kahjunõue muul viisil.

Bewegen